(3605) 000000000:R/W 1 000000000:R/W 3 000000000:W/P 1 000000000:W/P 3 000000000:TV. 1 000000000:IO. 3 000000000:CYCLE 000000000:FAILS xI仰滥Ż쥸Ѻ滥ŻƽI0Ż Ż `L ɍ  Ɏ 0 @ ̍PL` ``: 0`0` `LLqpL L L @@``婠 @@`` E Q ] j` 64K.MEMORY UPPER 32K. LOWER 32K. I`HHHH hhhh@xآ1荁 3L`PP `x ͽRM.:Ynэ 0 @20PȩL L1()(!̪